Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

08.03.2017

Kevennyksiä tulossa YVA-menettelyyn. Julkaistu Etelä-Saimaa 27.12.2016.

Nykyinen ympäristövaikutusten arviointi (YVA) -menettely on pitkä ja paljon selvityksiä vaativa vaihe. Tulevan ja tärkeän uudistuksen tarkoituksena on helpottaa hankkeiden ympäristövaikutusten arviointia (YVA) ja painottaa enemmän merkittäviä ympäristövaikutuksia.

Monta kertaa yritys ottaa ensimmäisen kontaktinsa toimintaympäristönsä asukkaisiin ja toisiin toimijoihin nimenomaan ympäristövaikutusten arvioinnin kautta, siksi uudistus on tärkeä. Uudistuksen tavoitteena on helpottaa arvioinnin tekemistä. Jatkossa arviointeja sujuvoitetaan lisää käymällä läpi arviointia edellyttäviä hankkeita sekä helpotetaan arvioinnin tekemistä osana luvitusta. Eri ympäristömenettelyjä pyritään yhdistämään, toisaalta kiinnitetään enemmän huomiota merkittäviin ympäristövaikutuksiin.

Lakiuudistuksen kautta YVA-prosessiin tulee monia muutoksia ja kevennyksiä, samalla 15 muuta lakia muutetaan. Lakiin ehdotetaan muun muassa ennakkoneuvottelua, jossa YVA-yhteysviranomainen, muut viranomaiset ja YVA-hankkeesta vastaava suunnittelisivat yhteistyössä hankkeen vaikutusten arvioinnista järkevän kokonaisuuden. Jatkossa joissain hankkeissa olisi mahdollista jopa olla soveltamatta YVAa, jos hanke voidaan suunnitella siten, ettei siitä aiheudu merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.

YVAn ja hankekaavoituksen ympäristövaikutusten arvioiminen samassa menettelyssä keventää prosessia. ELY-keskus on yhteisarvioinnissa puolueeton arvioinnin riittävyyden varmistaja. Luonnonsuojelulain mukainen Natura-arviointi yhdistetään YVA-menettelyyn, jolloin Natura-lausunnon antoaika lyhenee useilla kuukausilla ja prosessi nopeutuu.

Lakiuudistuksen myötä YVA-menettelyn vaikuttavuus paranee, koska arviointia kohdennetaan merkittäviin ympäristövaikutuksiin: ihmisiin, luontoon, rakennettuun ympäristöön ja luonnonvaroihin. YVAn vaikuttavuutta parantaa lisäksi se, että lupaviranomaisen on osoitettava, miten se on ottanut YVAn tulokset huomioon ja miten merkittävät vaikutukset tulevat lievennetyiksi tai kokonaan poistetuiksi.

YVA-menettelyä edellyttävien hankkeiden luetteloon liittyvät muutostarpeet selvitetään vuoden 2017 aikana. Sen lisäksi niin sanotussa yhden luukun lakihankkeessa selvitetään YVA-menettelyn jouhevampaa yhteensovittamista ympäristölupamenettelyyn.

On hyvä, että YVA –menettelyä uudistetaan ja kevennetään. Uudistus on osa hallituksen normienpurkuohjelmaa.

Ari Torniainen
kansanedustaja, Keskusta
ympäristövaliokunnan jäsen
Keskustan kaavoituksen ja rakentamisen normienpurkuryhmän puheenjohtaja

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös